Laia Ramoneda Alonso. Curs 2013-14
 
Resum del projecte:
 
Introducció: Els microorganismes que produeixen betalactamases d’espectre ampliat (BLEA) són una important raó de fracàs terapèutic i tenen greus conseqüències en el control de les malalties infeccioses. D’aquí la importància en detectar i caracteritzar els organismes productors de BLEA i tenir-ne un coneixement de la seva prevalença.
 
L’estudi dels mecanismes de transferència genètica com la transformació, la conjugació o la transducció, i dels elements genètics mòbils com els plasmidis, els transposons i els integrons és bàsic per conèixer les vies de difusió d’aquests gens de resistència i poder així preveure la seva disseminació.
L’objectiu d’aquest estudi és la caracterització del gen blaVEB, que codifica la BLEA tipus VEB, detectada en una soca de Proteus mirabilis aïllada l’any 2006 a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, determinant-ne la localització genètica i l’entorn.
 
Mètodes: Els estudis de sensibilitat es van dur a terme pel mètode de disc-difusió i els test de sinèrgia. Per a la determinació de la localització genètica es va fer estudi de macrorestricció genòmica en camp pulsant i Southern Blot paral·lelament a estudis de conjugació i extracció plasmídica. La determinació de l’entorn genètic es va dur a terme seguint la tècnica de PCR inversa.
 
Resultats: La soca de P. mirabilis ha resultat ser portadora de la betalactamasa VEB-4. L’entorn genètic de blaVEB-4 s’ha trobat que esta relacionat amb l’integró complex de classe 1 on també s’ha descrit el gen blaVEB-6. No s’ha pogut determinar la si la seva localització és plasmídica o cromosòmica.
 
ConclusionsLa soca de P. mirabilis és portadora d’una betalactamasa d’espectre ampliat tipus VEB-4, el gen de la qual està situat a l’extrem 3’CS d’un integró de classe 1.

Back to top