Laura Vallecillos Pinós. Curs 2012-13

 
Resum del projecte
 
Introducció: La infecció pel virus de l’hepatitis B (VHB) representa un problema de salut pública mundial. S’ estima que hi ha més de 2.000 milions de persones infectades en el món i més de 450 milions de portadors del virus, dels quals un 15-40% poden desenvolupar cirrosi, insuficiència hepàtica i carcinoma hepatocel·lular. El VHB s’ha classificat en 8 genotips (A-H) i diversos subgenotips.
 
Hipòtesi: La hipòtesi d’aquest treball és que hi ha una correlació entre l’ètnia del pacient, el seu origen geogràfic i el genotip del VHB infectant. Aquest, a més, pot influir en la fase de la malaltia i correlacionar-se amb la selecció de mutants.
 
Objectius han estat:
 
1) identificar els genotips de 61 pacients amb estat de portador actiu o inactiu en la infecció crònica pel VHB.
2) establir si hi ha una correlació entre l’ètnia, l’origen dels pacients, la fase de la malaltia i la presència de mutacions en els genotips detectats.
 
Mètodes: S’ha amplificat un fragment de 813 pb del genoma del virus i s’ha seqüenciat una regió de 775 pb de la Nested-PCR. Les seqüències s’han comparat mitjançant un BLAST amb les bases de seqüències corresponents.

Resultats i conclusions: Els genotips A (41%) i D (30%) i els subgenotips A2 (33%) i D2 (11%) han estat els més freqüents. No s’ha observat cap associació entre el genotip i l’estat de portador actiu o inactiu. S’ha detectat una mutació (T184S) que confereix una probable resistència a l’entecavir en una de les mostres, i s’han identificat mutacions de l’HBsAg en 18 soques.

Back to top