¿Què és?

Es tracta d’un treball inèdit i personal de l’alumne, sota la tutela i direcció d’un professor. El director supervisarà el treball i proporcionarà els mitjans i instal·lacions adequades, així com l’assessorament que requereixi l’alumne. Els treballs es desenvoluparan en les instal·lacions de les unitats docents i de recerca on els professors del màster desenvolupen la seva activitat hospitalària i/o universitària, per tant no serà necessari que els alumnes trobin un lloc o un equip on realitzar el treball.

 

Durant el primer trimestre, es dedicaran unes sessions per exposar les propostes de treball de màster, relacionats amb les línies de recerca pròpia dels professors del màster o també d’altres investigadors no professors.

 

Els alumnes faran una preselecció d’acord a les seves preferències. L’adjudicació dels treballs es farà d’acord a la selecció dels alumnes i seguint l’ordre que estableixi la seva nota mitja d’expedient acadèmic.

 

 

Si hi ha alumnes que tinguin una vinculació prèvia amb un grup de recerca, podran ser proposats directament pel director del treball. Tanmateix, els alumnes podran proposar un treball de recerca i un lloc per desenvolupar-lo diferent dels indicats pel màster. Les raons per a aquesta opció hauran d’estar justificades, per exemple, ser el lloc escollit per realitzar la tesi doctoral. En qualsevol cas haurà de ser valorat i autoritzat per la comissió coordinadora del màster.

 

Els treballs de recerca s’iniciaran al final del primer trimestre o principis del segon trimestre i han d’haver finalitzat en la darrera part del tercer trimestre per a ser defensats durant la segona quinzena de juny. La defensa serà oral davant d’un tribunal de tres professors anomenat pel comitè de direcció del màster.

 

L’horari i la dedicació de l’alumne al treball de recerca els ha de marcar el director del projecte. Un professor del màster actuarà com a tutor dels alumnes al llarg del treball de màster, per aspectes no tècnics del treball i com a referent per resoldre questions que es puguin presentar.

Normes generals del treball de master

Portada (1ª pàgina): ha de constar el títol del treball de recerca, nom complet de l'alumne, filiació (departament, institució o centre de recerca on es realitza el projecte) i nom del tutor/director.
Resum del treball (2ª pàgina): tindrà una extensió màxima de 250-300 paraules. Aquest resum serà estructurat i haurà d'incloure antecedents del tema, hipòtesi, objectius, metodologia usada, resultats i conclusions.
Introducció: antecedents del tema amb bibliografia actualitzada (nominal o numerada), extensió recomanada entre 1 i 3 pàgines.
Hipòtesi de treball i objectius: dos apartats que han de ser concisos i reflectir la recerca que es desenvoluparà (extensió màxima una pàgina).
Metodologia: haurà de ser detallada i completa. Es recomana especificar el tipus d'estudi, grandària de la mostra, dissenys experimentals, models "in vivo" o "in vitro", si escau, recol·lecció de dades i tractament estadístic dels resultats (extensió recomanada màxima de 5 pàgines).
Aspectes ètics: han de constar, incloent el document d'aprovació del comitè d'ètica corresponent. Extensió màxima d'1 pàgina.
Pla de treball: explicar les tasques directes que ha realitzat l'alumne (extensió màxima una pàgina).
Resultats: han de descriure's els resultats incorporant les taules i figures que es considerin necessàries (extensió màxima recomanada de 10 pàgines).
Discussió: es comentarà la importància de les troballes i com els resultats s'emmarquen en relació a la bibliografia existent de la temàtica estudiada (extensió màxima de 5 pàgines).
Conclusions: s'enumeraran les conclusions del treball de recerca (extensió màxima 1 pàgina).
Bibliografia: serà actualitzada i enfocada a les dades relacionades amb el projecte presentat. Es recomana evitar citacions extenses o no esmentades en el *pryecto. Haurà de seguir la normativa de citació de *Vancouver (*index *medicus) amb un mínim de 20 cites bibliogràfiques.
Beneficis de la recerca, aplicabilitat i validesa: Beneficis de la recerca, aplicabilitat i validesa: se mencionarán los posibles beneficios, aplicabilidad y validez interna y externa de la investigación (extensión máxima 1 página).

El treball de recerca pot presentar-se en els idiomes català, espanyol o anglès. En el supòsit que durant el curs l'alumne hagi publicat un treball original sobre el projecte, aquest treball es considerarà com a equivalent a la memòria del projecte, sempre que es tracti d'una revista indexada i l'alumne sigui primer o segon signatari. Serà vàlid si està publicat o acceptat. Un mateix treball de recerca, atès que té un caràcter individual, només podrà ser presentat per un alumne. La memòria del treball de recerca es lliurarà durant la primera quinzena del mes de juny, amb el vistiplau del tutor/director. La comissió de coordinació del *master valorarà la memòria presentada, podent sol·licitar valoracions o aclariments a tercers, al propi estudiant o al seu tutor/director. El *master programarà una defensa pública del treball de recerca, on tots els alumnes presentessin els seus treballs en presència de l'els restants alumnes del curs, del grup de recerca, directors i professors del curs que desitgin assistir.

L'avaluació consta de tres parts:

1Memòria del treball: redactada d'acord a les normes anteriors. L'avalua el tribunal de master. Pot suposar fins a un màxim de 50 de 100 punts possibles de la nota final del treball.

2Nota del tutor / director: evaavaluant l'execució del treball, dedicació, actitud i resultats. Pot suposar fins a un màxim de 20 de 100 punts possibles de la nota final del treball.

3Defensa oral del treball: presentació i defensa davant el tribunal. La presentació en anglès es valorarà positivament i podrà incrementar la puntuació a criteri del tribunal. L'avalua el tribunal. Pot suposar fins a un màxim de 30 de 100 punts possibles de la nota final del treball.

Back to top